Es convoca l'Assemblea General Ordinària 2021

15 de març de 2022

posts/2022/03/15/Screenshot_3_iDRWU7m_UGHFcMP.png

Per ordre de la Degana i de conformitat amb els articles 22, 26 i 27 dels Estatuts del Col·legi, es convoca

Assemblea General Ordinàriadel Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de les Illes Balears

pel dijous 7 d'abril de 2022 a les 19:00h en primera convocatòria i a les 19:30h en segona convocatòria, de manera telemàtica a través de plataforma de videoconferències, amb el següent ordre del dia:

  1. Informe de la Degana del Col·legi, tant de la seva gestió com de la Junta de Govern, i ressenya dels esdeveniments més importants que hagin tingut lloc durant l'any anterior, relacionats amb el Col·legi.
  2. Aprovació, si escau, del Compte General de Despeses i Ingressos de l'any anterior.
  3. Aprovació, si escau, de les proposicions que es consignin en la convocatòria.
  4. Aprovació, si escau, de la supressió de la quota d'inscripció.
  5. Aprovació, si escau, dels Pressuposts econòmics de l'any en curs.
  6. Aprovació, si escau, del Pla d'Activitats per a l'any en curs.
  7. Torn obert de paraules.

Segons l'article 22.2 del Estatuts, es recolliran les proposicions que els col·legiats desitgin sotmetre a la deliberació i acord del Col·legi a partir del dia 28 de març. Les esmentades proposicions hauran de ser presentades per escrit i han d'estar subscrites per un nombre de peticionaris no inferior al 5% del total del Cens de col·legiats i serà la pròpia Assemblea qui acordarà si procedeix o no obrir discussió sobre elles.Per poder unir-se a la reunió, s'haurà de fer mitjançant inscripció en el formulari rebut per correu electrònic, fins el 4 d'abril, que també es trobarà disponible a través de l'àrea privada del col·legiat dins el web corporatiu.La documentació prèvia corresponent serà remesa properament, per correu electrònic, i també es trobarà disponible a l'àrea privada del col·legiat.

 

Filtre per categories