POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Darrera revisió: 11 de desembre de 2021

 

Aquesta política de privacitat ha estat redactada a l'empar del que es disposa en el REGLAMENT (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades (RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de deembre, de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

 

Identificació del Responsable del Tractament

 

El Responsable del Tractament és el Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de les Illes Balears (COEIIB), amb NIF Q0700739F la seu institucional del qual es troba a La Rambla 13 - 1º 07003 Palma, Illes Balears i adreça electrònica de contacte info@coeiib.com

 

Per què pot tractar el COEIIB les teves dades personals?

 

A continuació te detallam per què podem tractar les teves dades personals en funció de la teva relación amb nosaltres; t'indicam també la base de legitimació d'aquest tractament, el termini de conservació i si existeixen destinataris que puguin tenir accés a les teves dades:

 

Comptar amb nosaltre mitjançant el formulari de contacte

 

Responsable Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de les Illes Balears
Dades de contacte info@coeiib.com
Delegat de Protecció de Dades info@coeiib.com
Finalitat del tractament Atendre la sol·licitud que ens realitzis en contactar amb nosaltres.
Base jurídica L'interès legítim en respondre a les consultes plantejades.
Categories de destinataris No es preveuen destinataris de la informació.
Transferències a altres països No es preveuen transferències a altres països
Termini de conservació de les dades Fins 3 anys una vegada realitzada la darrera comunicació amb l'interessat.
Altres drets Tens dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, i la seva rectificació, limitació, supressió, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, en els casos en els que legalment procedeixi.

Tens dret també a retirar, en el seu cas, en qualsevol moment el consentiment que hagis atorgat.

Tens dret també a presentar una reclamanció davant l'autoritat de control nacional: www.aepd.es
Existeixen decisions automatitzades? No es realitzaran decisions automatitzades ni elaboració de perfils.

 

Sol·licita l'alta com col·legiat

 

Responsable Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de les Illes Balears
Dades de contacte info@coeiib.com
Delegat de Protecció de Dades info@coeiib.com
Finalitat del tractament Tramita l'alta com col·legiat
Base jurídica L'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Categories de destinataris No es preveuen destinataris de la informació.
Transferències a altres països No es preveuen transferències a altres països
Termini de conservació de les dades Fins que l'interessat sol·liciti la baixa com col·legiat. Una vegada tramitada la baixa, es mantindran 3 anys per fer front a les possibles reclamacions sorgides del tractament d'aquestes dades.
Altres drets Tens dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, i la seva rectificació, limitació, supressió, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, en els casos en els que legalment procedeixi.

Tens dret també a retirar, en el seu cas, en qualsevol moment el consentiment que hagis atorgat.

Tens dret també a presentar una reclamanció davant l'autoritat de control nacional: www.aepd.es
Existeixen decisions automatitzades? No es realitzaran decisions automatitzades ni elaboració de perfils.

 

Sol·licita baixa de col·legiat

 

Responsable Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de les Illes Balears
Dades de contacte info@coeiib.com
Delegat de Protecció de Dades info@coeiib.com
Finalitat del tractament Tramitar la baixa de col·legiat
Base jurídica L'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Categories de destinataris No es preveuen destinataris de la informació.
Transferències a altres països No es preveuen transferències a altres països
Termini de conservació de les dades Es mantindran 3 anys per fer front a les possibles reclamacions sorgides del tractament d'aquestes dades.
Altres drets Tens dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, i la seva rectificació, limitació, supressió, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, en els casos en els que legalment procedeixi.

Tens dret també a retirar, en el seu cas, en qualsevol moment el consentiment que hagis atorgat.

Tens dret també a presentar una reclamanció davant l'autoritat de control nacional: www.aepd.es
Existeixen decisions automatitzades? No es realitzaran decisions automatitzades ni elaboració de perfils.

 

Sol·licita la promoció d'un servei d'empresa

 

Responsable Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de les Illes Balears
Dades de contacte info@coeiib.com
Delegat de Protecció de Dades info@coeiib.com
Finalitat del tractament Sol·licita la promoció d'un servei d'empresa.
Base jurídica El consentiment de l'interessat.
Categories de destinataris No es preveuen destinataris de la informació.
Transferències a altres països No es preveuen transferències a altres països
Termini de conservació de les dades Fins la vigència de la promoció sol·licitada i una vegada complida es mantindran 3 anys per fer front a les possibles reclamacions sorgides del tractament d'aquestes dades.
Altres drets Tens dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, i la seva rectificació, limitació, supressió, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, en els casos en els que legalment procedeixi.

Tens dret també a retirar, en el seu cas, en qualsevol moment el consentiment que hagis atorgat.

Tens dret també a presentar una reclamanció davant l'autoritat de control nacional: www.aepd.es
Existeixen decisions automatitzades? No es realitzaran decisions automatitzades ni elaboració de perfils.

 

Sol·licitar la publicació d'una oferta d'ocupació

 

Responsable Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de les Illes Balears
Dades de contacte info@coeiib.com
Delegat de Protecció de Dades info@coeiib.com
Finalitat del tractament Sol·licitar la publicació d'una oferta d'ocupació.
Base jurídica El consentiment de l'interessat.
Categories de destinataris No es preveuen destinataris de la informació.
Transferències a altres països No es preveuen transferències a altres països
Termini de conservació de les dades Fins la vigència de l'oferta realitzada i una vegada complida es mantindran 3 anys per fer front a les possibles reclamacions sorgides del tractament d'aquestes dades.
Altres drets Tens dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, i la seva rectificació, limitació, supressió, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, en els casos en els que legalment procedeixi.

Tens dret també a retirar, en el seu cas, en qualsevol moment el consentiment que hagis atorgat.

Tens dret també a presentar una reclamanció davant l'autoritat de control nacional: www.aepd.es
Existeixen decisions automatitzades? No es realitzaran decisions automatitzades ni elaboració de perfils.

 

Presentació de queixa o reclamació

 

Responsable Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de les Illes Balears
Dades de contacte info@coeiib.com
Delegat de Protecció de Dades info@coeiib.com
Finalitat del tractament Tramitar la queixa o reclamació de l'interessat.
Base jurídica El consentiment de l'interessat.
Categories de destinataris No es preveuen destinataris de la informació.
Transferències a altres països No es preveuen transferències a altres països
Termini de conservació de les dades Durant la tramitació de la queixa o suggerència i una vegada complida es mantindran 3 anys per fer front a les possibles reclamacions sorgides del tractament d'aquestes dades.
Altres drets Tens dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, i la seva rectificació, limitació, supressió, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, en els casos en els que legalment procedeixi.

Tens dret també a retirar, en el seu cas, en qualsevol moment el consentiment que hagis atorgat.

Tens dret també a presentar una reclamanció davant l'autoritat de control nacional: www.aepd.es
Existeixen decisions automatitzades? No es realitzaran decisions automatitzades ni elaboració de perfils.

 

Exercicis dels drets RGPD

 

Responsable Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de les Illes Balears
Dades de contacte info@coeiib.com
Delegat de Protecció de Dades info@coeiib.com
Finalitat del tractament Atenció als drets RGPD (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat) dels col·legiats i usuaris.
Base jurídica Compliment d'una obligació legal.
Categories de destinataris Autoritat competent en la matèria: AEPD.
Transferències a altres països No es preveuen transferències a altres països
Termini de conservació de les dades Durant el període de prescripció de les infraccions nascudes del tractament recollides en la LOPDGDD i l'RGPD.
Altres drets Tens dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, i la seva rectificació, limitació, supressió, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, en els casos en els que legalment procedeixi.

Tens dret també a retirar, en el seu cas, en qualsevol moment el consentiment que hagis atorgat.

Tens dret també a presentar una reclamanció davant l'autoritat de control nacional: www.aepd.es
Existeixen decisions automatitzades? No es realitzaran decisions automatitzades ni elaboració de perfils.

 

Gestió de bretxes de seguretat

 

Responsable Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de les Illes Balears
Dades de contacte info@coeiib.com
Delegat de Protecció de Dades info@coeiib.com
Finalitat del tractament Gestionar les bretxes de seguretat de les dades personals que es produeixin en els tractaments del responsable del tractament.
Base jurídica Compliment d'una obligació legal.
Categories de destinataris Autoritat competent en la matèria: AEPD.
Transferències a altres països No es preveuen transferències a altres països
Termini de conservació de les dades Durant el període de prescripció de les infraccions nascudes del tractament recollides en la LOPDGDD i l'RGPD.
Altres drets Tens dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, i la seva rectificació, limitació, supressió, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, en els casos en els que legalment procedeixi.

Tens dret també a retirar, en el seu cas, en qualsevol moment el consentiment que hagis atorgat.

Tens dret també a presentar una reclamanció davant l'autoritat de control nacional: www.aepd.es
Existeixen decisions automatitzades? No es realitzaran decisions automatitzades ni elaboració de perfils.

 

Més informació sobre els drets de la normativa de protecció de dades
Quins drets asisteixes a l'interessat?

 

L'RGPD t'atorga els següents drets, que podràs exercir-los enviant un correu electrònic a l'adreça del responsable del tractament:

 

Dret d'accés

Tens dret a obtenir confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que te concerneixen i, en tal cas, dret d'accés a les dades personals i a la informació relacionada amb el seu tractament.

Tens dret a obtenir una còpia de les dades personals objecte de tractament.

 

Dret de rectificació

Tens dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexacte que te concerneixen. Tenint en compte les finalitats del tractament, tendràs dret a que es completin les dades personals que estiguin incompletes.

 

Dret de supressió

Tens dret a obtenir sense dilació indeguda la supressió de les dades personals que te concerceixen.

Estam obligats a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorri algunes de les circumstàncies següents:

 1. les dades personals que ja no siguin necessaris en relació amb les finalitats per les que varen ser recollides o tractats d'una altra manera;
 2. l'interessat retiri el consentiment prestat per finalitats específiques o el consentiment exprés prestat per el tractament de categories especials de dades, com els que revelen les seves opinions polítiques, mentre aquest tractament no es basi en un altre fonament jurísic;
 3. l'interessat s'oposi al tractament per motius relacionats amb la seva situació particular i no prevaleixin altres motius legítims per el seu tractament;
 4. les dades personals hagin estat tractats il·lícitament;
 5. les dades personals hagin de suprimir-se per el compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament.

No serà aplicable l'obligació de supressió de les dades personals quan el tractament sigui necessari per:

 1. exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació;
 2. el compliment d'una obligació legal que requereixi el tractament de dades imposada per el Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament;
 3. el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable;
 4. amb finalitats d'arxiu d'interès públic, finalitats d'investigació científica o històrica o finalitats estadístiques, en la mesura que el dret a la supressió pugui fer impossible o obstaculitzar greument l'èxit dels objectius de d'aquest tractament;
 5. per l'exercici, defensa o la presentació de reclamacions.

 

 

Limitació del tractament

Tens dret a obtenir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 1. Impugnis l'exactitut de les dades personals, durant el termini que ens permeti verificar l'exactitut dels mateixos;
 2. El tractament sigui il·lícit i t'oposis a la supressió de les dades personals i sol·licitis en el seu lloc la limitació del seu ús;
 3. No necessitem les dades personals per les finalitats delt ractament, però els necessites per la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;
 4. T'hagis oposat al tractament per motius relacionats amb la teva situació particular, mentre es verifiqui si els motius legítims com responsable del tractament prevaleixin sobre els de l'interessat.

 

 

Portabilitat de les dades

Tens dret a rebre les dades personals que te incumbeixin, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

 

Oposició al tracment

Tens dret a oposar-te en qualsevol moment, per motius relacionats amb la teva situació particular, a que dades personals que te concerneixin sigui objecte d'un tractament basat en el que es disposa en l'article 6, apartat 1, lletres e) o f) del RGPD. Deixarem de tractar les dades personals, excepte que acrediemt motius legítims imperiosos per el tractament que prevaleixin sobre els interessors, drets i les llibertats de l'interessat, o per la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

 

Revocació del consentiment

Tens dret a retirar en qualsevol moment el consentiment que ens vares donar per tractar les teves dades personals.

 

Reclamació davant les autoritat de protecció de dades

Tens dret a reclamar davant les autoritats de control en matèria de protecció de dades si consideres que les teves dades personals no estan sent tractars de manera correcta.

En aquest cas, l'autoritat competent és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Pot exericir els seus drets en la següent adreça:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/inicio.jsf.

 

Tractament de dades de menors d'edat

Els nostres serveis han de ser utilitzats per majors de 14 anys, pel que en el cas de que no tenguis aquesta edat haur+as d'abstenir-te d'utilitzar-los.

Podem requerir documentació oficial per acreditar l'edat.

 

Modificació de la present política de privacitat

Atès a les novetats legislatives i jurisprudencials, la present política de privacitat pot sofrir modificacions per adaptar-se a les noves realitats jurídiques. En aquests casos, el responsable anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posta en pràctica.

Encara no t'has col·legiat?